ابزار کارشناسی خودرو

قلم مگنت

قیمت انواع قلم مگنت- خودرومتر

مگنت (آهنربا) تشخیص رنگ بدنه خودرو

از  قلم مگنت تشخیص رنگ بدنه خودرو به منظور تشخیص ضخامت رنگ شدگی بدنه خودرو استفاده می‌شود. در تصادف‎‌ها و برخورد اشیاء به بدنه خودرو، بعضا علاوه بر آسیب دیدن رنگ بدنه خودرو، بدنه نیز دچار تغییر شکل اساسی و بعضا چروکیدگی می‌شود به نحوی که صاف کردن کامل آن بخش از بدنه خودرو امکان‌پذیر نیست. بدین منظور مطابق شکل 1 در بخش‌هایی از بدنه خودرو که قابل صاف کردن نیست از بتونه استفاده می‌شود.

بتونه کردن بدنه آسیب دیده خودروشکل 1-بتونه کردن بدنه آسیب دیده خودرو به منظور زیرسازی رنگ بدنه خودرو

با استفاده از بتونه، سطح زیر رنگ خودرو حتی‌المکان مسطح می‌شود و بنابراین کیفیت سطح و صافی رنگی که بر روی بدنه خودرو پاشیده می‌شود افزایش می‌یابد. از طرفی هنگامی که از بتونه استفاده می‌شود، ضخامت رنگ و بتونه آن بخش از بدنه خودرو نسبت به سایر بخش‌های بدنه خودرو افزایش می‌یابد و این موضوع نشانه مطلوبی برای تشخیص آسیب‌دیدگی بدنه خودرو حین کارشناسی رنگ و بدنه خودرو می‌باشد. به طور مثال بخش‌های سالم بدنه خودرو دارای ضخامت رنگی بین 80 تا 180 میکرون‌متر است در حالیکه با بتونه شدن بدنه خودرو ضخامت رنگ و بتونه به شدت افزایش می‌یابد و ممکن است حتی به حدود یک میلیمتر نیز افزایش یابد. بدین منظور دستگاه مگنت ضخامت‌سنج رنگ بدنه خودرو گزینه‌ای مطلوب است به نحوی که قدرت چسبندگی  قلم مگنت به بدنه خودرو در بخش‌هایی از بدنه خودرو که بتونه شده است نسبت به بخش‌هایی که سالم است کاهش می‌یابد.
شکل 2 دستگاه انواع مگنت تشخیص آسیب‌دیدگی بدنه خودرو را نشان می‌دهد.

انواع مگنت تشخیص رنگ بدنه خودروشکل 2-انواع مگنت تشخیص رنگ بدنه خودرو

شکل 3 اجزای بیرونی مگنت تشخیص رنگ بدنه خودرو را نشان می‌دهد.

اجزای بیرونی مگنت تشخیص رنگ بدنه خودرو1-درپوش پشت 2-بدنه 3-گیره آویز 4-درپوش جلو
شکل 3-اجزای بیرونی مگنت تشخیص رنگ بدنه خودرو

شکل 4 نیز اجزای  قلم مگنت تشخیص رنگ بدنه خودرو را نشان می‌دهد.

فروش ابزار کارشناسی خودرو

اجزای مگنت تشخیص رنگ1-درپوش جلو 2-بدنه 3-گیره آویز 4-درپوش عقب
شکل 4-اجزای مگنت تشخیص رنگ

روش کار با  قلم مگنت:

همانگونه که ذکر شد هرچقدر میزان ضخامت بتونه و رنگ بدنه خودرو بیشتر باشد، میزان چسبندگی مگنت به بدنه خودرو کاهش می‌یابد و خط‌کش مدرج عدد بیشتری را نشان می‌دهد. به طور خلاصه اگر بدنه خودرو فاقد رنگ و پوشش خاصی باشد، بیشترین میزان چسبندگی مگنت به بدنه خودرو و کمترین عدد را نشان می‌دهد و با افزایش ضخامت رنگ و بتونه میزان چسبندگی مگنت به بدنه خودرو کاهش یافته و عدد بیشتری را نشان می‌دهد.
شکل 5 میزان ضخامت رنگ بدنه خودرو بدون بتونه و با بتونه را نشان می‌دهد و همانگونه که ملاحظه می‌گردد خط‌کش مدرج ضخامت رنگ بخش بدون بتونه را 8 و بخش بتونه‌دار را 14 میلی‌اینچ را نمایش می‌دهد.

اندازه‌گیری ضخامت رنگ بدنه خودرو با استفاده از مگنتاندازه‌گیری ضخامت رنگ بدنه بدون بتونه     اندازه‌گیری ضخامت رنگ بدنه بتونه‌دار
شکل 5-اندازه‌گیری ضخامت رنگ بدنه خودرو با استفاده از مگنت

نکته 1: باید توجه داشت که اعداد درج شده بر روی خط‌کش مدرج مگنت قابل اعتماد نیست و به درستی و با دقت کافی ضخامت رنگ بدنه خودرو(ضخامت رنگ بدنه خودرو در حوزه میکرومتر یا هزارم میلیمتر است) را به درستی و با دقت نشان نمی‌دهد و صرفا جنبه مقایسه‌ای آن مدنظر است به نحوی که بخش‌هایی از بدنه خودرو که دارای بتونه است را با اعداد بیشتر نشان می‌دهد.

نکته 2: بعد از چسبیدن بخش آهنربای مگنت به بدنه خودرو، مگنت را به آرامی بکشید تا عدد صحیح را نشان دهد.

نکته 3: مگنت را عمود بر سطح نگهدارید.

نکته 4: در هر کارشناسی خودرو، بار اول استفاده از مگنت آن را سه بار استفاده کنید تا فنر و مگنت و همچنین حرکت خط‌کش مدرج در شرایط عادی قرار گیرد و حرکت آن روان و یکنواخت شود.

نکته 5: از کشیدن نوک فلزی مگنت بر روی رنگ بدنه خودرو، خودداری کنید

اجزای قلم مگنت:

مگنت از اجزای مختلفی تشکیل شده است. شکل 6 اجزای مگنت تشخیص رنگ را نشان می‌دهد.

اجزای مگنت تشخیص رنگ بدنه خودرو1-درپوش جلو 2-خط‌کش مدرج 3-بدنه 4-درپوش فلزی مگنت 5-مگنت یا آهنربا 6-فنر 7-پیچ کالیبراسیون یا تنظیم 8-مهره 9-درپوش پشت
شکل6-اجزای مگنت تشخیص رنگ بدنه خودرو

 •  درپوش جلو:

  درپوش جلوی  قلم مگنت، محافظ بخش فلزی و آهنربایی مگنت است تا در صورت قرار گرفتن  قلم مگنت در مجاورت سایر ابزار و وسایل، تاثیر کمتری از مگنت بر روی آنها ایجاد شود.

 • مگنت:

  شکل 7 بخش آهنربایی مگنت را نشان می‌دهد.

بخش آهنربایی مگنت1-گلویی مگنت 2-مگنت یا آهنربا 3-درپوش فلزی
شکل7-بخش آهنربایی مگنت

این بخش از مگنت از اهمیت خاصی برخوردار است به نحوی که اگر بیش از حد مجاز ضعیف یا قوی باشد، عملکرد مناسبی ندارد. همچنین عدم تغییر در قدرت مغناطیسی آهنربا در طول زمان نیز بسیار حائز اهمیت است به طوریکه به مرور زمان نباید قدرت آهنربایی آن کاهش یابد. در بخش جلویی آهنربا از یک صفحه فلزی استفاده می‌شود که حین تامین  قلم مگنت باید توجه داشت که حتی المکان نوک آن تیز نباشد تا حین عملیات کارشناسی رنگ بدنه خودرو، به سطح رنگ آسیب وارد نکند.

نکته 6: برای افزایش طول عمر و دقت عملکرد مگنت، از قراردادن آن در مجاورت سایر آهنرباها و میدان‌های مغناطیسی خودداری کنید.

نکته 7: از آنجایی که میدان مغناطیسی آهنربای مگنت قادر به آسیب به دستگاه‌های الکترونیکی و دیجیتال است لذا برای پیشگیری از آسیب دیدن ادوات دیجیتال همچون ضخامت‌سنج دیجیتال رنگ بدنه خودرو، از قرار دادن  قلم مگنت در کنار آنها جلوگیری کنید.

 • خط‌کش مدرج:

  خط‌کش  قلم مگنت به صورت عددی مدرج شده است و عمدتا دارای دو ردیف عدد بر حسب میلی اینچ می‌باشند که برای اندازه‌گیری ضخامت بخش‌های کناری خودرو مانند درب‌ها، گلگیرها و غیره از اعدادی که مطابق شکل 8 روی آن کلمه SIDE درج شده است استفاده می‌شود.

درجه‌بندی خط‌کششکل 8-درجه‌بندی خط‌کش برای اندازه‌گیری بخش‌های جانبی بدنه خودرو

درحالیکه که مطابق شکل 9 برای اندازه‌گیری ضخامت رنگ بخش‌هایی از بدنه خودرو که در راستای افق قرار گرفته‌اند همانند سقف، درب موتور و غیره باید از بخشی از خط‌کش استفاده کرد که عبارت TOP بر روی آن درج شده است.

درجه‌بندی خط‌کششکل 9-درجه‌بندی خط‌کش برای اندازه‌گیری بخش‌های افقی بدنه خودرو

نکته 8: دلیل بخش‌بندی خط‌کش به دو بخش سطوح جانبی(SIDE) و سطوح افقی(TOP) این است که ضخامت رنگ سطوح افقی از ضخامت رنگ سطوح جانبی بیشتر است چون حین عملیات نقاشی یا رنگ‌آمیزی بدنه خودرو، رنگ بیشتر بر روی سطوح افقی رسوب می‌کند و رنگ کمتری بر روی سطوح جانبی نشست می‌کند.

نکته 9: همانند شکل 9 برخی از خط‌کش‌های دارای نوار رنگی هستند که معمولا دارای سه بخش قرمز، زرد و سبز است. حین عملیات کارشناسی چنانچه خط‌کش مدرج در ناحیه سبز قرار گیرد می‌توان به این نتیجه رسید که بدنه خودرو فاقد بتونه است ولی اگر در ناحیه قرمز یا زرد قرار گیرد، احتمال وجود بتونه بیشتر است.

 •  فنر:

  شکل 10 فنر مورد استفاده در مگنت را نشان می‌دهد.

فنر مورد استفاده در مگنتشکل 10-فنر مورد استفاده در مگنت

جنس و نحوه ساخت فنر مگنت، تاثیر بسیار زیادی در عملکرد مناسب آن دارا است. بدین منظور خاصیت ارتجاعی فنر در طولانی مدت نباید دچار زوال و سستی شود و از طرفی میله‌های دو سر فنر باید حتی‌المکان در راستای مرکز حلقه‌های فنر باشند تا هنگام باز شدن، فنر کج نشده و از تماس حلقه‌های فنر با جداره داخلی خط‌کش جلوگیری شود.

 •  پیچ تنظیم یا کالیبراسیون فنر  قلم مگنت:

  مطابق شکل 11، برخی دستگاه‌های  قلم مگنت مجهز به پیچ و مهره‌ای هستند که توسط شل یا سفت کردن پیچ، می‌توان نیروی فنر را به نحوی تنظیم کرد تا ضخامت رنگ نشان داده شده توسط خط‌کش مدرج به واقعیت نزدیک باشد.

پیچ کالیبراسیون فنر مگنت1-پیچ 2-مهره 3-امتداد فنر
شکل 11-پیچ کالیبراسیون فنر مگنت

 • درپوش انتهایی:

  این درپوش در انتهای مگنت نصب می‌شود و از ورود گرد و خاک، رطوبت و غیره به داخل مگنت پیشگیری می‌کند تا طول عمر و دقت عملکرد آن افزایش یابد.

مشخصات  قلم مگنت خوب و مناسب:

 • حرکت آن کاملا نرم، روان و بدون درگیری باشد.
 • نیروی فنر در بازه حرکتی به صورت یکنواخت افزایش یابد.
 • نوک فلزی آهنربا تیز نباشد.
 • دو سر آزاد فنر در راستای مرکز حلقه‌های فنر باشد.
 • درپوش جلوی آن خاصیت ممانعت از امواج مغناطیسی را داشته باشد به نحوی که وقتی روی مگنت قرار می‌گیرد به فلز نچسبد.
  برای تهیه  قلم مگنت مرغوب اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط

2 نظر در “قلم مگنت

 1. سمیه گفت:

  عالی بود

  1. javanadmin گفت:

   از همراهی شما سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *